Všeobecné obchodné podmienky

 

Čl. I.
Základné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri predaji tovaru prostredníctvom internetového obchodu http://autoolejeshop.sk

2.

Prevádzkovateľ obchodu:

GammaHS s.r.o

Hollého 886/12
91105 Trenčín
Ičo: 47584360
Dič: 2023997778
IČ DPHSK2023997778 : (sme platcami DPH) 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa IBAN:SK2109000000005060189119

Zákazníckalinka: 0910/624 488

Email: info@autoolejeshop.sk
Firma je zapísaná v Živnostenskom registri Trenčín č.:309-16978

3. Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

4. Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

5. Podnikateľom sa rozumie:
- osoba zapísaná v obchodnom registri,
- osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
- osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
- fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

6. Za tovar sa považujú produkty, ktoré predávajúci aktuálne ponúka na predaj kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu


Čl. II.
Uzatvorenie kúpnej zmluvy

1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy (ďalej aj ako „zmluva“) dochádza na základe objednávky kupujúceho uskutočnenej prostredníctvom internetového obchodu dostupného na http://autoolejeshop.sk
Objednávka musí obsahovať presnú identifikáciu kupujúceho, presné určenie požadovaného druhu, množstva a akosti tovaru a prípadne aj ďalšie náležitosti potrebné na riadne vybavenie objednávky, a to najmä miesto dodania tovaru.

2. Odoslanie objednávky kupujúcim sa považuje za návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká až prijatím objednávky zo strany predávajúceho. Objednávka bude prijatá do 24 hod. od jej odoslania, o čom bude kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu uvedenú v objednávke. Oneskorené prijatie objednávky nemá na vznik kúpnej zmluvy žiadny vplyv.

3. Kupujúci môže objednávku do 24 hod. od jej odoslania bez udania dôvodu zrušiť, a to telefonicky alebo e-mailom za použitia kontaktných údajov uvedených čl. I. bod 2. VOP. Zrušenie objednávky musí obsahovať identifikačné údaje kupujúceho, e-mailovú adresu kupujúceho a popis objednaného tovaru. V prípade, že zásielka tovaru už bola expedovaná, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady na balné a prepravné. To platí aj v prípade, ak kupujúci objednaný tovar nepreberie.


Čl. III
Ochrana osobných údajov

1. Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje kupujúceho poskytnuté predávajúcemu v súvislosti s uzatvorením a plnením zmluvy, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými právnymi predpismi SR, najmä so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

2. Odoslaním objednávky dáva kupujúci predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie, spracovávanie a uchovávanie osobných údajov kupujúceho na účely plnenia predmetu zmluvy, a to na dobu neurčitú. Tento súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.


Čl. IV.
Dodacie podmienky

1. Ak v objednávke nebude uvedený požadovaný termín dodania tovaru, dodávka bude podľa dostupnosti jednotlivých produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizovaná v čo najkratšom možnom termíne, v rámci územia Slovenskej republiky spravidla do 3 pracovných dní od akceptácie objednávky, pokiaľ je tovar skladom. Ak tovar nie je na sklade, bude expedovaný spravidla v lehote 4 pracovných dní od akceptácie objednávky. Vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, o čom predávajúci oboznámi kupujúceho telefonicky alebo elektronickou poštou.

2. Tovar bude dodaný kupujúcemu do miesta dodania uvedeného v objednávke. Dopravu do miesta dodania v rámci Slovenskej republiky zabezpečuje predávajúci prostredníctvom poskytovateľa poštových (Slovenská pošta) alebo kuriérskych služieb (GLS Slovakia) podľa voľby kupujúceho uskutočnenej v objednávke. Cena dopravy je uvedená v Cenníku poštových a kuriérskych služieb, ktorý tvorí Prílohu č. 1 VOP.


3. Spolu s tovarom je kupujúcemu vždy odovzdaný aj daňový doklad (faktúra), ktorý je zároveň dodacím listom.


Čl. V.
Ceny tovaru

1. Ceny tovaru sú určené dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení. Ceny tovaru v internetovom obchode sú uvádzané ako konečné. Predávajúci nie je platiteľom DPH.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť ceny tovaru, a to najmä v prípade zvýšenia cien u jeho dodávateľov a/alebo výrobcov tovaru a/alebo zvýšenia nákladov predávajúceho súvisiacich s obstaraním tovaru. Platné sú ceny uvedené v čase potvrdenia objednávky.

3. S celkovou cenou tovaru (vrátane prepravných nákladov) sa kupujúci môže oboznámiť v objednávkovom formulári pred odoslaním objednávky.


Čl. VI.
Platobné podmienky

1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu celkovú cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve (vrátane nákladov na doručenie tovaru) formou dobierky prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskej služby spoločnosti GLS Slovakia prípadne inou formou vopred akceptovanou predávajúcim, najneskôr však pri prevzatí tovaru. Pri platbe formou dobierky neúčtuje predávajúci k celkovej cene tovaru uvedenej v objednávke žiadny spracovateľský poplatok.

2. Pri osobnom odbere tovaru v mieste prevádzky predávajúceho zaplatí kupujúci cenu tovaru v hotovosti pri jeho prevzatí.


Čl. VII.
Záruky, zodpovednosť za vady a postup pri reklamácii

1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má dodaný tovar pri jeho prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru počas záručnej doby.

2. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Ak je na dodanom tovare, jeho obale alebo pripojenom návode vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Ak v prípade určitého druhu tovaru stanovujú osobitné predpisy dlhšiu záručnú dobu ako 24 mesiacov, platí takto stanovená záručná doba. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov, predávajúci však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

3. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vznikli po prevzatí tovaru kupujúcim v dôsledku neodbornej manipulácie s tovarom, v dôsledku používania tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v návode na obsluhu (ak je s tovarom dodaný), v dôsledku používania tovaru na iný účel, než na ktorý je určený, v dôsledku poškodenia spôsobeného kupujúcim alebo akoukoľvek treťou osobou a v dôsledku prípadov vyššej moci (prírodné katastrofy a pod.).

4. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný tovar dôkladne prehliadnuť. Pri zistení mechanického poškodenia je kupujúci oprávnený prevzatie tovaru odmietnuť, o čom je potrebné spísať záznam s poskytovateľom poštových alebo kuriérskych služieb. Pri zistení vady množstva, druhu alebo akosti tovaru je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 24 hodín od dodania, uplatniť reklamáciu u predávajúceho. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované.

5. Ak bol tovar dodaný v rozpore so zmluvou, predávajúci dodá kupujúcemu chýbajúce množstvo tovaru príp. náhradný tovar zodpovedajúci zmluve.

6. Reklamáciu môže kupujúci uplatniť písomným oznámením alebo. Pri uplatnení reklamácie musí predávajúci predložiť originálny záručný list (ak bol s tovarom dodaný), doklad o zaplatení ceny tovaru (faktúra resp. pokladničný blok) a reklamovaný tovar, ak to jeho povaha pripúšťa. V opačnom prípade bude reklamácia zamietnutá.

7. Kupujúci pri uplatnení reklamácie presne popíše vadu tovaru a spôsob, akým sa vada prejavuje. Zároveň uvedie kontaktnú adresu (korešpondenčnú alebo e-mailovú), na ktorú bude predávajúcim vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie.

8. Predávajúci rozhodne o reklamácii bez zbytočného odkladu, spravidla do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na prípadné odborné posúdenie vady. Reklamácia bude vybavená najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia.
9. O vybavení reklamácie informuje predávajúci kupujúceho zaslaním doporučeného listu alebo         e-mailovej správy. Zároveň kupujúceho vyzve na prevzatie tovaru alebo iného nároku, ktorý mu z uplatnenej reklamácie prislúcha. Ak kupujúci požiada o zaslanie vybavenej reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštových alebo kuriérskych služieb, predávajúci zašle opravený, vymenený alebo náhradný tovar na adresu uvedenú kupujúcim spolu s potvrdením o vybavení reklamácie. V prípade nároku na vrátenie ceny tovaru alebo jej časti bude príslušná finančná čiastka kupujúcemu vrátená poštovou poukážkou alebo bezhotovostným prevodom na bankový účet uvedený kupujúcim v závislosti od voľby kupujúceho.
10. Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie opravou. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.
11. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru alebo jeho súčasti len v prípade, že tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
12. Ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni jeho riadnemu užívaniu, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. Ak ide o inú neodstrániteľnú vadu (nepredstavujúcu prekážku v užívaní tovaru), má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
13. Ak sa na tovare po jeho oprave opätovne vyskytla tá istá vada alebo väčší počet vád súčasne, má kupujúci nárok na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy. Opätovný výskyt vád po oprave znamená stav, keď sa rovnaká vada vyskytne po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní tovaru.
14. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
15. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

Čl. VIII.
Odstúpenie od zmluvy

1. Ak je kupujúci spotrebiteľom, je oprávnený odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, a to aj bez uvedenia dôvodu, pričom je nevyhnutné, aby bolo v uvedenej lehote predávajúcemu doručené písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy.

2. Predávajúci je povinný tovar vrátený podľa bodu 1. tohto článku VOP prevziať späť a vrátiť kupujúcemu zaplatenú cenu tovaru najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Zaplatená cena tovaru bude kupujúcemu vrátená poštovou poukážkou alebo bezhotovostným prevodom na bankový účet uvedený v oznámení o odstúpení od zmluvy.   

3. Tovar je kupujúci povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, predávajúci môže vrátenú cenu tovaru primerane znížiť.

4. Náklady na vrátenie tovaru znáša predávajúci len v prípade, že sa preukáže, že dodaný tovar mal v čase prevzatia vady.  


Čl. IX.
Záverečné ustanovenia

1. Tieto VOP sú platné a účinné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke http://autodoplnky.co a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

2. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP.

3. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zák. č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

4. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

5. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP je Cenník poštových a kuriérskych služieb, ktorý stanovuje ceny a ďalšie podmienky dopravy tovaru do miesta dodania. Cenník poštových a kuriérskych služieb tvorí Prílohu č. 1 VOP.